ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างรูปเล่มโครงงานฯ 4 กลุ่มสาระฯ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 148.58 KB 77
LOGO "20 ปีแสนสนุก" RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 148
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการอ่าน ป.1 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.29 KB 155
ไฟล์ตัวอย่างทำรูปเล่ม Project 2560 ดาวน์โหลดไปแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 345
โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก แบบเก่า+แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 232
เอกสารวิชาการ
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.66 KB 116
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.75 KB 143
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.82 KB 110
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.95 KB 171
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 169
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.27 KB 191
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.59 Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 332
แบบส่งคะแนนสอบกลางภาค 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 239
แบบรายงานผลการใช้สื่อการสอน 1/58 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 1783
แบบส่งสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 447
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 19.08 KB 314
แผนชมรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 198
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 399
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 11191
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1055
หน้าปกแผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 513
หน้าปกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 603
แบบประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.94 KB 4867
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 23625
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 22875
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 76271
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 9648
ทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.42 KB 265
รายชื่อนักเรียน 1/59 (24-06-59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.5 KB 204
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.5 KB 298
รายชื่อนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (อัพเดท 03-03-2015) 189
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษา (16/07/57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 328
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.2 KB 1507
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 342
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 1700
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306 KB 480