ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก แบบเก่า+แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 29
เอกสารวิชาการ
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 0
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.27 KB 79
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.59 Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 73
แบบส่งคะแนนสอบกลางภาค 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 127
แบบรายงานผลการใช้สื่อการสอน 1/58 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 652
แบบส่งสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 179
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 19.08 KB 120
แผนชมรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 111
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 201
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 9967
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 482
หน้าปกแผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 370
หน้าปกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 383
แบบประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.94 KB 4020
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 14363
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 17788
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 52926
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 7058
ทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.42 KB 57
รายชื่อนักเรียน 1/59 (24-06-59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.5 KB 113
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.5 KB 197
รายชื่อนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (อัพเดท 03-03-2015) 101
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษา (16/07/57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 224
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.2 KB 1396
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 254
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 1608
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306 KB 365