ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรฝ่ายประถมศึกษา

นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

นางสมพร จันทร์ประกอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา แก้วเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง

นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรม

นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

นายทิชากร พรมพุทธ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวสุภาพร เต็มรัมย์
ครูประจำชั้น

นางสาวเนตรนภา ศรีกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวนาถฤทัย ปานาราช
ครูประจำชั้น

นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวรจนา เกนขุนทด
ครูประจำชั้น

นายวิชิต แมนไธสง
ครูพิเศษ

นางสาววารุณี แมนไธสง
ครูประจำชั้น

นายวีระยุทธ สิงห์ลอ
ครูพิเศษ

นางสาวพัชรี รมกระโทก
ครูประจำชั้น

นายอมรศักดิ์ พะนา
ครูพิเศษ

นางสาวทับทิม พยัคฆพล
ครูประจำชั้น

นางาสาวนีรนุช แก่นกุล
ครูประจำชั้น

นางนุชจรีย์ ศรีสุทัศน์
ครูประจำชั้น

นางสาวจริยา คำบาล
ครูประจำชั้น

นางสาวกรกมล ผิวผา
ครูพิเศษ

นางสาวปราณี ทองวิไล
ครูประจำชั้น

นางสาวชฎาพร บุตรเพชร
ครูประจำชั้น

นายประกิจ เต็งผกแว่น
ครูพิเศษ

นายธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม
ครูพิเศษ

นายชานนท์ ผ่านวงษ์
ครูพิเศษ

นางสาววรรณวิษา สุขใหม่
ครูประจำชั้น

นางสาวสุรีย์พร ฮวดสันเทียะ
ครูประจำชั้น

นางสาวจงถนอม ไชยสมบัติ
ครูพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ ค้าเกลือ
ครูพิเศษ

นางสาวชนาภา นามกระโทก
ครูพิเศษ

นางสาวอุษา พลพยัคฆ์
ครูพิเศษ