ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรฝ่ายประถมศึกษา

นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

นางสมพร จันทร์ประกอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา แก้วเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายทิชากร พรมพุทธ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวเนตรนภา ศรีกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนาถฤทัย ปานาราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรจนา เกนขุนทด
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิชิต แมนไธสง
ครูพิเศษ

นางสาววารุณี แมนไธสง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวีระยุทธ สิงห์ลอ
ครูพิเศษ

นางสาวพัชรี รมกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอมรศักดิ์ พะนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทับทิม พยัคฆพล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางาสาวนีรนุช แก่นกุล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจริยา คำบาล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรกมล ผิวผา
ครูพิเศษ

นายประกิจ เต็งผกแว่น
ครูพิเศษ

นายธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม
ครูพิเศษ

นายชานนท์ ผ่านวงษ์
ครูพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ ค้าเกลือ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชนาภา นามกระโทก
ครูพิเศษ