ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรฝ่ายธุรการ

นางสาวภัทริกา ชำนาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นางนุสรา แกรงกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิชยา ลิรัตนวงศ์หิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณา น้อมกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ