ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรฝ่ายอนุบาล

นางสาวนิอัญชุลี สามะอาลี
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอรอนงค์ ลุนสะแกวงศ์
ครูประจำชั้น

นางสาววรรณิสา ครึบกระโทก
ครูประจำชั้น

นางรัชนีกร ศรีสังเกตุ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววิภาวดี ดอดกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณวิสา สังเกตุ
ฝ่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุกฤตา ถอยกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจินตหรา พละสรรค์
ครูประจำชั้น

นางสาวปภัสรา เฝ้ากระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิชญธิดา ระไหวพรมราช
ครูประจำชั้น

นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
ครูประจำชั้น

นางสาวอุทัยทิพย์ สานนอก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนุชจรี สุทธิดี
ครูประจำชั้น

นางสาวศิรมณี ช่างโคตรพะเนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอังคนา ช้อยสระน้อย
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางบังอร ปาสาใน
ครูประจำชั้น

นางสาวสุวันดี เบี้ยกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวจรรยา บุญราช
ครูประจำชั้น

นางสาวศศิธร ปริชะยะ
ครูประจำชั้น

นางสาวจิตรลดา ปีบกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวศิริลักษณ์ กุลสำโรง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวธันยาภรณ์ ปักษาจันทร์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรเพชร
ครูประจำชั้น