ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรชาวต่างชาติ

Mr.Neal Phister
ครูพิเศษ

Mr.Michael Bruil
ครูพิเศษ

Miss Aurora A.Falag-ey
ครูพิเศษ

Miss Jiao Xingxing
ครูพิเศษ

Miss He Jingru
ครูพิเศษ

Miss Chen Qi
ครูพิเศษ